CAS OpenIR  > 干细胞与生殖生物学国家重点实验室
DYNAMIC CELL TRANSITION AND IMMUNE RESPONSE LANDSCAPES OF AXOLOTL LIMB REGENERATION REVEALED BY SINGLE-CELL ANALYSIS
Source PublicationProtein & Cell
2021
Volume12Issue:1Pages:57-66
Li Hanbo; Wei Xiaoyu; Zhou Li; Zhang Weiqi; Wang Chen; Guo Yang; Li Denghui; Chen Jianyang; Liu Tianbin; Zhang Yingying; Ma Shuai; Wang Congyan; Tan Fujian; Xu Jiangshan; Liu Yang; Yuan Yue; Chen Liang; Wang Qiaoran; Qu Jing; Shen Yue; Liu Shanshan; Fan Guangyi; Liu Longqi; Liu Xin; Hou Yong; Liu Guang-Hui; Gu Ying; Xu Xun
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15060
Collection干细胞与生殖生物学国家重点实验室
Recommended Citation
GB/T 7714
Li Hanbo,Wei Xiaoyu,Zhou Li,et al. DYNAMIC CELL TRANSITION AND IMMUNE RESPONSE LANDSCAPES OF AXOLOTL LIMB REGENERATION REVEALED BY SINGLE-CELL ANALYSIS[J]. Protein & Cell,2021,12(1):57-66.
APA Li Hanbo.,Wei Xiaoyu.,Zhou Li.,Zhang Weiqi.,Wang Chen.,...&Xu Xun.(2021).DYNAMIC CELL TRANSITION AND IMMUNE RESPONSE LANDSCAPES OF AXOLOTL LIMB REGENERATION REVEALED BY SINGLE-CELL ANALYSIS.Protein & Cell,12(1),57-66.
MLA Li Hanbo,et al."DYNAMIC CELL TRANSITION AND IMMUNE RESPONSE LANDSCAPES OF AXOLOTL LIMB REGENERATION REVEALED BY SINGLE-CELL ANALYSIS".Protein & Cell 12.1(2021):57-66.
Files in This Item: Download All
File Name/Size DocType Version Access License
DYNAMIC CELL TRANSIT(4329KB)期刊论文出版稿开放获取CC BY-NC-SAView Download
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Li Hanbo]'s Articles
[Wei Xiaoyu]'s Articles
[Zhou Li]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Li Hanbo]'s Articles
[Wei Xiaoyu]'s Articles
[Zhou Li]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Li Hanbo]'s Articles
[Wei Xiaoyu]'s Articles
[Zhou Li]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
File name: DYNAMIC CELL TRANSITION AND IMMUNE RESPONSE.pdf
Format: Adobe PDF
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.