CAS OpenIR  > 膜生物学国家重点实验室
AGING ATLAS: A MULTI-OMICS DATABASE FOR AGING BIOLOGY
Source PublicationNucleic Acids ReseaRch
2021
Volume49Pages:825-830
Liu Guang-Hui; Bao Yiming; Qu Jing; Zhang Weiqi; Zhang Tao; Kang Wang; Yang Fei; Ji Qianzhao; Jiang Xiaoyu; Ma Yingke; Ma Shuai; Liu Zunpeng; Chen Siyu; Wang Si; Sun Shuhui; Geng Lingling; Yan Kaowen; Yan Pengze; Fan Yanling; Song Moshi; Ren Jie; Wang Qiaoran; Yang Shanshan; Yang Yuanhan; Xiong Muzhao; Liang Chuqiang; Li Lan-Zhu; Cao Tianling; Hu Jianli; Yang Ping; Ping Jiale; Hu Huifang; Zheng Yandong; Sun Guoqiang; Li Jiaming; Liu Lixiao; Zou Zhiran; Ding Yingjie; Li Mingheng; Liu Di; Wang Min; Sun Xiaoyan; Wang Cui; Bi Shi-jia; Shan Hezhen; Zhuo Xiao
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15149
Collection膜生物学国家重点实验室
Recommended Citation
GB/T 7714
Liu Guang-Hui,Bao Yiming,Qu Jing,et al. AGING ATLAS: A MULTI-OMICS DATABASE FOR AGING BIOLOGY[J]. Nucleic Acids ReseaRch,2021,49:825-830.
APA Liu Guang-Hui.,Bao Yiming.,Qu Jing.,Zhang Weiqi.,Zhang Tao.,...&Zhuo Xiao.(2021).AGING ATLAS: A MULTI-OMICS DATABASE FOR AGING BIOLOGY.Nucleic Acids ReseaRch,49,825-830.
MLA Liu Guang-Hui,et al."AGING ATLAS: A MULTI-OMICS DATABASE FOR AGING BIOLOGY".Nucleic Acids ReseaRch 49(2021):825-830.
Files in This Item:
File Name/Size DocType Version Access License
AGING ATLAS A MULTI-(1084KB)期刊论文出版稿开放获取CC BY-NC-SAView Application Full Text
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Liu Guang-Hui]'s Articles
[Bao Yiming]'s Articles
[Qu Jing]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Liu Guang-Hui]'s Articles
[Bao Yiming]'s Articles
[Qu Jing]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Liu Guang-Hui]'s Articles
[Bao Yiming]'s Articles
[Qu Jing]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
File name: AGING ATLAS A MULTI-OMICS DATABASE FOR AGING BIOLOGY.pdf
Format: Adobe PDF
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.