CAS OpenIR  > 动物生态与保护生物学院重点实验室
A PIG BODYMAP TRANSCRIPTOME REVEALS DIVERSE TISSUE PHYSIOLOGIES AND EVOLUTIONARY DYNAMICS OF TRANSCRIPTION
Source PublicationNature CommuniCations
2021
Volume12Issue:1
Jin Long; Tang Qianzi; Hu Silu; Chen Zhongxu; Zhou Xuming; Zeng Bo; Wang Yuhao; He Mengnan; Li Yan; Gui Lixuan; Shen Linyuan; Long Keren; Ma Jideng; Wang Xun; Chen Zhengli; Jiang Yanzhi; Tang Guoqing; Zhu Li; Liu Fei; Zhang Bo; Huang Zhiqing; Li Guisen; Li Diyan; Gladyshev Vadim N.; Yin Jingdong; Gu Yiren; Li Xuewei; Li Mingzhou
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15205
Collection动物生态与保护生物学院重点实验室
Recommended Citation
GB/T 7714
Jin Long,Tang Qianzi,Hu Silu,et al. A PIG BODYMAP TRANSCRIPTOME REVEALS DIVERSE TISSUE PHYSIOLOGIES AND EVOLUTIONARY DYNAMICS OF TRANSCRIPTION[J]. Nature CommuniCations,2021,12(1).
APA Jin Long.,Tang Qianzi.,Hu Silu.,Chen Zhongxu.,Zhou Xuming.,...&Li Mingzhou.(2021).A PIG BODYMAP TRANSCRIPTOME REVEALS DIVERSE TISSUE PHYSIOLOGIES AND EVOLUTIONARY DYNAMICS OF TRANSCRIPTION.Nature CommuniCations,12(1).
MLA Jin Long,et al."A PIG BODYMAP TRANSCRIPTOME REVEALS DIVERSE TISSUE PHYSIOLOGIES AND EVOLUTIONARY DYNAMICS OF TRANSCRIPTION".Nature CommuniCations 12.1(2021).
Files in This Item: Download All
File Name/Size DocType Version Access License
A PIG BODYMAP TRANSC(7501KB)期刊论文出版稿开放获取CC BY-NC-SAView Download
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Jin Long]'s Articles
[Tang Qianzi]'s Articles
[Hu Silu]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Jin Long]'s Articles
[Tang Qianzi]'s Articles
[Hu Silu]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Jin Long]'s Articles
[Tang Qianzi]'s Articles
[Hu Silu]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
File name: A PIG BODYMAP TRANSCRIPTOME REVEALS.pdf
Format: Adobe PDF
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.