CAS OpenIR  > 动物生态与保护生物学院重点实验室
Molecular mechanisms and topological consequences of drastic chromosomal rearrangements of muntjac deer
Source PublicationNATURE COMMUNICATIONS
2021
Volume12Issue:1
Yuan Yin; Huizhong Fan; Botong Zhou; Yibo Hu; Guangyi Fan; Jinhuan Wang; Fan Zhou; Wenhui Nie; Chenzhou Zhang; Lin Liu; Zhenyu Zhong; Wenbo Zhu; Guichun Liu; Zeshan Lin; Chang Liu; Jiong Zhou; Guangping Huang; Zihe Li; Jianping Yu; Yaolei Zhang; Yue Yang; Bingzhao Zhuo; Baowei Zhang; Jiang Chang; Haiyuan Qian; Yingmei Peng; Xianqing Chen; Lei Chen; Zhipeng Li; Qi Zhou; Wen Wang; Fuwen Wei
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15274
Collection动物生态与保护生物学院重点实验室
Recommended Citation
GB/T 7714
Yuan Yin,Huizhong Fan,Botong Zhou,et al. Molecular mechanisms and topological consequences of drastic chromosomal rearrangements of muntjac deer[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2021,12(1).
APA Yuan Yin.,Huizhong Fan.,Botong Zhou.,Yibo Hu.,Guangyi Fan.,...&Fuwen Wei.(2021).Molecular mechanisms and topological consequences of drastic chromosomal rearrangements of muntjac deer.NATURE COMMUNICATIONS,12(1).
MLA Yuan Yin,et al."Molecular mechanisms and topological consequences of drastic chromosomal rearrangements of muntjac deer".NATURE COMMUNICATIONS 12.1(2021).
Files in This Item: Download All
File Name/Size DocType Version Access License
MOLECULAR MECHANISMS(8630KB)期刊论文出版稿开放获取CC BY-NC-SAView Application Full Text
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Yuan Yin]'s Articles
[Huizhong Fan]'s Articles
[Botong Zhou]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Yuan Yin]'s Articles
[Huizhong Fan]'s Articles
[Botong Zhou]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Yuan Yin]'s Articles
[Huizhong Fan]'s Articles
[Botong Zhou]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
File name: MOLECULAR MECHANISMS AND TOPOLOGICAL CONSEQUENCES OF DRASTIC.pdf
Format: Adobe PDF
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.