CAS OpenIR  > 动物进化与系统学院重点实验室
The genomic architecture of EBV and infected gastric tissue from precursor lesions to carcinoma
Source PublicationGENOME MEDICINE
2021
Volume13Issue:1Pages:146
Zhang-Hua Chen; Shu-Mei Yan; Xi-Xi Chen; Qi Zhang; Shang-Xin Liu; Yang Liu; Yi-Ling Luo; Chao Zhang; Miao Xu; Yi-Fan Zhao; Li-Yun Huang; Bin-Liu Liu; Tian-Liang Xia; Da-Zhi Xu; Yao Liang; Yong-Ming Chen; Wei Wang; Shu-Qiang Yuan; Hui-Zhong Zhang; Jing-Ping Yun; Wei-Wei Zhai; Mu-Sheng Zeng; Fan Bai; Qian Zhong
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15496
Collection动物进化与系统学院重点实验室
Recommended Citation
GB/T 7714
Zhang-Hua Chen,Shu-Mei Yan,Xi-Xi Chen,et al. The genomic architecture of EBV and infected gastric tissue from precursor lesions to carcinoma[J]. GENOME MEDICINE,2021,13(1):146.
APA Zhang-Hua Chen.,Shu-Mei Yan.,Xi-Xi Chen.,Qi Zhang.,Shang-Xin Liu.,...&Qian Zhong.(2021).The genomic architecture of EBV and infected gastric tissue from precursor lesions to carcinoma.GENOME MEDICINE,13(1),146.
MLA Zhang-Hua Chen,et al."The genomic architecture of EBV and infected gastric tissue from precursor lesions to carcinoma".GENOME MEDICINE 13.1(2021):146.
Files in This Item: Download All
File Name/Size DocType Version Access License
The genomic architec(3453KB)期刊论文出版稿开放获取CC BY-NC-SAView Download
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Zhang-Hua Chen]'s Articles
[Shu-Mei Yan]'s Articles
[Xi-Xi Chen]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Zhang-Hua Chen]'s Articles
[Shu-Mei Yan]'s Articles
[Xi-Xi Chen]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Zhang-Hua Chen]'s Articles
[Shu-Mei Yan]'s Articles
[Xi-Xi Chen]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
File name: The genomic architecture of EBV.pdf
Format: Adobe PDF
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.